غرفه سازی

آغاز به ساخت غرفه های بیست شرکت ایتالیایی در نمایشگاه کشاورزی مشهد ۲۹ بهمن تا ۲ اسفند ۱۳۹۴

آغاز به ساخت غرفه های بیست شرکت ایتالیایی در نمایشگاه کشاورزی مشهد ۲۹ بهمن تا ۲ اسفند ۱۳۹۴

شرکت تیرگان عملیات ساخت غرفه های بیست شرکت ایتالیایی که در قالب بخش بازرگانی سفارت ایتالیا در نمایشگاه کشاورزی شهر مشهد شرکت نموده اند آغاز و کلیه قطعات را در کارگاه آماده نموده تا در محل برگزاری نمایشگاه چیدمان و نصب نماید.

این نمایشگاه در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ افتتاح و در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۴ پایان می یابد.