غرفه سازی

آغاز به ساخت همزمان سه غرفه در نمایشگاه بین المللی تهران و مصلی

آغاز به ساخت همزمان سه غرفه در نمایشگاه بین المللی تهران و مصلی

غرفه سازی در مصلی

غرفه سازی در مصلی

شرکت غرفه سازی تیرگان بصورت همزمان آغاز به ساخت غرفه های سه شرکت را در نمایشگاه های صنایع چوب در نمایشگاه بین المللی و نمایشگاه امنیت ISS در مصلی امام خمینی نموده است و در پایان روز نخست عملیات ساخت سازه ها به پایان رسید و اکیپ رنگ کاری آغاز شده و تا پیش از نیم روز پایانی عملیات ساخت و ساز غرفه ها آماده تحویل می باشند.