غرفه سازی

اجرای حدود ۹۰۰ متر مربع در نمایشگاه تاسیسات سال ۹۸

اجرای حدود ۹۰۰ متر مربع در نمایشگاه تاسیسات سال ۹۸

اجرای حدود ۹۰۰ متر مربع غرفه سازی در نمایشگاه تاسیسات سال ۹۸ توسط تیم غرفه سازی گروه معماری یسنا