غرفه سازی

بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت ساختمان قزاقستان

بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت ساختمان قزاقستان

بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت ساختمان قزاقستان

۱۳ الی ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ – آلماتی قزاقستان