غرفه سازی

حضور غرفه سازی یسنا در دومین نمایشگاه خدمات شهری و شهرداری ها

دومین نمایشگاه خدمات شهری و شهرداری های منطقه شمال کشور

حضور غرفه سازی یسنا در دومین نمایشگاه خدمات شهری و شهرداری ها

گروه غرفه سازی یسنا جهت ساخت برخی از غرفه های شهرداری های کشور در دومین نمایشگاه خدمات شهری و شهرداری های منطقه شمال کشور حضوری پر رنگ ایفا خواهد نمود. زمان برگزاری این نمایشگاه ۵ تا ۷ امرداد ماه ۱۳۹۴ می باشد.