غرفه سازی

ساخت غرفه شرکت صحت گستر در نمایشگاه راینولوژی سالن رازی

ساخت غرفه شرکت صحت گستر در نمایشگاه راینولوژی سالن رازی

طراحی و ساخت غرفه شرکت صحت گستر صدرا در نمایشگاه تخصصی راینولوژی سال ۱۳۹۴ در سالن رازی دانشگاه ایران توسط تیم اجرایی شرکت یسنا