غرفه سازی

ساخت غرفه شرکت Sassin چین در نمایشگاه برق ۱۳۹۴

ساخت غرفه شرکت Sassin چین در نمایشگاه برق ۱۳۹۴

ساخت غرفه شرکت Sassin چین در نمایشگاه بین المللی برق تهران در آبان ماه ۱۳۹۴