• کالای دندانپزشکی مارلیک
  • شرکت Borcelik ترکیه
  • غرفه کره جنوبی
  • Comment Miner
  • Pol Film
  • Eurotec – Iranplast 2017
  • غرفه صحت گستر صدرا
  • شرکت کاربا
  • شرکت شیم اگرو
  • شرکت خاور پویا (بارلی)

غرفه سازی نمایشگاهی