غرفه سازی

غرفه صحت گستر صدرا

توضیحات:

کارفرما
 شرکت صحت گستر صدرا
تاریخ
 مهرماه 1394
دسته بندی:
غرفه سازی, پزشکی و دندانپزشکی

غرفه صحت گستر صدرا در سالن رازی همایش راینولوژی مهر ۱۳۹۴