غرفه سازی

صنعت ساختمان قزاقستان | غرفه سازی، طراحی و ساخت غرفه، غرفه سازی نمایشگاه، گروه معماری و غرفه سازی یسنا

بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت ساختمان قزاقستان

بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت ساختمان قزاقستان

۱۳ الی ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ – آلماتی قزاقستان

بیشتر...