غرفه سازی

شرکت Blue Aqua تایلند در هتل المپیک

توضیحات:

کارفرما
 شرکت BlueAqua تایلند
تاریخ
 23 آذر 1394
دسته بندی:
غرفه سازی

ساخت غرفه شرکت Blue Aqua تایلند در اولین کنگره آبزیان در هتل المپیک تهران – آذر ماه ۱۳۹۴